ARA-asukasvalinta

Asukasvalinta ARA-vuokra- ja osaomistusasuntoihin

Vuokratalon omistajan on valittava asukkaat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin aravarajoituslain 4a-4c §:ien, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (ns. uusi korkotukilaki)  11a-11c §:ien sekä asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

 

Valintaperusteina asunnontarve, varallisuus ja tulot 

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

Hakijoita verrataan keskenään asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen.  

Edellä mainittuja asukasvalintaperusteita käytetään valittaessa asukkaita aravavuokra-asuntoihin, pitkäaikaisella korkotukilainalla rahoitettuihin vuokra-asuntoihin ja kaikkiin uuden korkotukilain nojalla rahoitettuihin vuokra-asuntoihin. Pitkäaikaisia korkotukilainoja on myönnetty 1.1.1994 lukien ja tällaista lainaa saaneilla vuokrataloilla on 20 vuoden käyttörajoitusaika. Asukasvalintaperusteita käytetään myös 10 vuoden jatkorajoitusajalla olevien aravavuokra-asuntojen asukkaiden valintaan.

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) perusteella rahoitettujen palvelutalojen asunnot ovat vuokra-asuntoja, joihin asukasvalinnat tehdään samoin kuin muihinkin vuokra-asuntoihin.

Asuntohakemuksen liitteet

Todistus tuloista 

- Viimeisin palkkalaskelma tai todistus muusta toimeentulosta esim. yrittäjän tuloselvitys, työmarkkinatukipäätös tai päivärahat. Myös tuloselvitykset mahdollisista pääomatuloista.

- Katso esimerkkidokumentti palkkalaskelmasta tästä.

Esitäytetty veroilmoitus kaikkine sivuineen

- Veroilmoituksen löytää helposti omavero.fi:stä (omavero.fi -> kirjaudu -> omat veroasiat -> postilaatikko -> päätökset ja kirjeet; Näytä kaikki -> esitäytetty veroilmoitus (pdf). 

- Katso esimerkkidokumentti esitäytetystä veroilmoituksesta tästä

Tallenna dokumentit kokonaisina kaikkine sivuineen.

Lisätiedot

vuokraus@avara.fi

Uudella lyhyellä korkotukilainalla tuotettujen asuntojen asukasvalinta, ARA:n ohjeet

Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016) astui voimaan 1.8.2016.  Uudella rahoitusmallilla edistetään kasvukeskuksissa asuvien ja niihin muuttavien kotitalouksien mahdollisuuksia löytää tuloihinsa nähden kohtuuhintaisia asumisratkaisuja. Tarkoituksena on myös edistää työvoiman liikkuvuutta ja turvata elinkeinoelämän kilpailukykyä. Asunnot on ilmoitettava julkisesti haettavaksi. Asukkaaksi voidaan valita Suomen kansalainen ruokakuntineen tai häneen rinnastettava henkilö.

Asukasvalinta lyhyen korkotuen ARA-vuokra-asuntoihin

Lyhytaikaisella korkotuella rahoitetuissa asunnoissa asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille ruokakunnille. Samalla pyritään talon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen huomioiden perustus- ja yhdenvertaisuuslain mukaiset periaatteet.

Tulot asukasvalintaperusteena

Asukasvalintoja tehtäessä selvitetään hakijaruokakunnan tulot. Asunnon tarvetta tai varallisuutta ei tarvitse selvittää. Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, etteivät ruokakunnan kuukausitulot ylitä kunnalle asetettuja tulorajoja. Hakijaruokakunnan tuloina otetaan huomioon pysyvät bruttotulot kuukautta kohden. Tuloksi ei huomioida asumistukea eikä yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 15 §:ssä tarkoitettuja tuloja.

Esimerkkejä tulorajoista

  • 1 aikuinen - 3 540 €
  • 2 aikuista - 6 020 €
  • 1 aikuinen ja 1 lapsi - 4 190 €
  • 2 aikuista ja 1 lapsi - 6 670 €
  • 2 aikuista ja 2 lasta - 7 270 €
  • 2 aikuista ja 3 lasta - 7 870 €

Poikkeukset

Asukasvalinnassa voidaan yksittäistapauksessa poiketa edellä mainituista ehdoista, jos se on perusteltua huomioon ottaen hakijaruokakunnan erityisolosuhteet, paikkakunnan vuokra-asuntotilanne tai vuokratalon tai asuinalueen asukasrakenne. Poikkeaminen ei saa olennaisesti haitata vuokra-asuntoa tarvitsevien pieni- tai keskituloisten asunnon saantia.

Lisäksi yhtiö voi valita asukkaan tulojen määrästä riippumatta, jos kysymyksessä on:

1) asunnon osoittaminen ruokakunnalle, joka vaihtaa asuntoa asukkaasta riippumattomasta syystä, saman tosiasiallisen asunnonomistajan asunnosta toiseen;

2) asuinhuoneiston vuokrauksesta annetuin lain (481/1995) 45, 46, 48 tai 88 §:n nojalla vuokrasuhteen jatkamiseen oikeutettu henkilö.

Jos edellytykset täyttäviä hakijoita ei ole, asukkaiksi voidaan valita muitakin hakijoita. Tällöin on kuitenkin valittava hakija, jonka olot lähinnä vastaavat säädettyjä edellytyksiä.

Lisää lyhyen korkotukilainan asunnoista ja asukasvalinnasta voi lukea täältä. 

Varallisuusrajat

Lisää tietoa varallisuusrajoista löydät oman kuntasi verkkosivuilta.

 

Hakijatalouden koko 1 2 3 4 5
Helsinki 105 000 129 000 201 000 206 000 211 000
Espoo 72 000 89 000 119 000 129 000 139 000
Jyväskylä 41 000 50 000 67 000 77 000 87 000
Lahti 26 000 39 000 52 000 62 000 72 000
Riihimäki 35 000 52 500 70 000 80 000 90 000
Vantaa 55 000 69 000 92 000 102 000 112 000

 

Hakijatalouden koko 1 2 3 4 5
Hämeenlinna 34 000 43 000 48 000 59 000 71 000
Kempele 30 000 45 000 60 000 70 000 80 000
Kotka 26 000 38 000 51 000 51 000 51 000
Oulu 30 000 45 000 60 000 70 000 80 000
Siilinjärvi 34 000 43 000 48 000 59 000 71 000

 

Hakijatalouden koko 1 2 3 4 Lisähenkilöt
Hyvinkää 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Järvenpää 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Kirkkonummi 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Kerava 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Kuopio 42 000 52 000 68 000   + 10 000
Mäntsälä 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Nurmijärvi 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Rovaniemi 34 000 43 000 55 000   + 10 000€
Tuusula 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€
Vihti 60 500 77 000 99 000 121 000 +5.500€

 

Tarkennus:

Kun hakijaruokakunnan henkilöluku on viisi tai enemmän, lasketaan asunnon kokonaishinta kuten 3 tai 4 hakijan tapauksessa lisäämällä siihen 5.500 € per henkilö. Poikkeuksena Vantaa, Espoo, Riihimäki, Rovaniemi ja Lahti, jossa korotus 10.000 € per henkilö, sekä Helsinki joissa korotus 5000€ per henkilö. Lisäksi Kemin varallisuusrajat arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Lue täältä lisää tietoa ARA-asuntojen asukasvalinnan kriteereistä.