Avaran asukastoiminta

ARA-asunnot

ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on Ympäristöministeriön alainen virasto, joka toteuttaa valtion asuntopolitiikkaa. ARA tukee kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista ja määrää niiden vuokranmäärittelystä ja tasaamisesta. Avaran hallinnoiman Amplus Holding konsernin strategia on toimia suomalaisen yleishyödyllisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon erityisosaajana. Avara Amplus Oy:n omistamia ARA-asuntoja on Avaralla hoidossa n. 4000 kpl, lisäksi Avara on perustanut kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen sijoittavan Avara Vuokrakodit I Ky -rahaston vastaamaan kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarpeeseen. ARA -asuntojen asukasvalinnat tehdään tarveharkinnan perusteella ja siihen vaikuttavat hakijan asunnontarve ja varallisuus.

Lue lisää asukasvalinnasta

Asukastoiminta

Lähde mukaan asukastoimintaan ja vaikuta oman kotitalosi asioihin ja viihtyvyyteen. Avara Amplus Oy:n omistamissa ARA -kohteissa noudatetaan yhteishallinto -mallia.

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa edellyttää, että sen tarkoittamissa vuokrataloissa pidetään vähintään yksi asukaskokous vuosittain. Avara Amplus Oy:n kiinteistöissä nämä asukaskokoukset pidetään jatkossa vuoden alussa, jotta kiinteistön asukkaat voivat halutessaan toteuttaa asukasdemokratiaa mahdollisimman aktiivisesti ja hedelmällisesti läpi vuoden.

Asukaskokouksessa asukkaat saavat äänensä kuuluville – asukkaat voivat avoimesti kertoa isännöitsijälleen talonsa kuulumisia niin haasteineen kuin onnistumisineen sekä esittää kehitysehdotuksia ja terveisiä omistajalle. Asukaskokouksessa saa mielellään myös esittää erilaisia asumiseen liittyviä kysymyksiä. Osallistumalla asukaskokoukseen voi asukkaana vaikuttaa siihen, toimiiko kiinteistössänne asukastoimikunta ja ketä siihen valitaan. Toiminta on täysin vapaaehtoista ja kukaan ei tule valituksi tahtomattaan. Asukastoimikunnan asemasta asukaskokous voi halutessaan valita yhteyshenkilön.

Lue lisää asukasdemokratiasta

Asukaskokous ja asukasdemokratia – mitä se on ja kenelle se on tarkoitettu?

Asukaskokous on osa asukasdemokratiaa, joka on asukkaiden ja omistajan välistä yhteistoimintaa tavoitteena luoda yhdessä viihtyisä ja turvallinen asuinyhteisö. Yhteistoiminta lisää tietoa ja sitä kautta ymmärrystä sekä luottamusta. Yhteistoiminta edistää myös turvallisuutta ja vähentää ilkivaltaa. Parhaimmillaan yhteistoiminta synnyttää viihtyisän kotiyhteisön, jossa naapurit tulevat tutuiksi.

Osallistumalla asukasdemokratiaan asukkaat saavat vaikutusmahdollisuuksia asumiseen liittyvissä asioissa. Asukkaat voivat yhdessä esimerkiksi olla päättämässä oman kiinteistön järjestyssäännöistä, talkoista ja muista kiinteistössä pidettävistä tapahtumista, antaa lausuntoja oman kiinteistön talousarvio- ja vuokranmääritysesityksestä sekä antaa esityksiä ja lausuntoja asukkaiden esille nostamista muista asioista.

Yhteistoimintaan ovat tervetulleita kaikki asukkaat. Osallistuminen yhteistoimintaan on kuitenkin aina vapaaehtoista. Isännöitsijällä ja viime kädessä omistajalla on aina vastuu kaikista kiinteistön velvoitteista.

 

Asukastoiminta pähkinänkuoressa

Hyvä Avaran asukas

Toivomme, että viihdyt kodissasi joka päivä, vuodesta toiseen. Onnistunut asukastoiminta on Avaralle tärkeää. Se perustuu yhteishengen luomiseen sekä mahdollisuuteen vaikuttaa kiinteistön viihtyvyyteen. Asukastoimikuntamme tarvitsevat uusia jäseniä ja haluammekin toivottaa kaikki Avara Amplus Oy:n asukkaat tervetulleiksi osallistumaan asukastoimintaan. Osallistumalla asukastoimintaan voi vaikuttaa yhteisöönsä ja asumiseensa. Asukastoiminnalla haluamme varmistaa viihtyisän ja turvallisen asumisyhteisön. Asukastoimikunnan onnistuminen on mahdollista suunnitelmallisella yhdessä tekemisellä, ja toivommekin, että mahdollisimman moni asukas osallistuu asukastoimintaan. Asukastoimikuntalaisilla on mahdollista osallistua myös valtakunnallisiin koulutuksiin ja tapahtumiin, asettua ehdolle Avaran yhteistoiminnan johtokuntaan ja päästä sitä kautta kehittämään yhteistyötä eri asukastoimikuntien ja Avaran työntekijöiden kanssa.

Mitä asukastoiminta on?

Avaran ARA-rahoitteisissa asuntokohteissa, joissa vuokranantajana toimii Avara Amplus Oy, toteutetaan yhteishallintomallia. Asukastoiminta perustuu Lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa (www.finlex.fi). Yhteishallinnon tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa, lisätä asumisviihtyisyyttä ja osallistua talojen kunnossapitoon ja hoitoon. Avaran yhteistoiminta on kolmiportaista: 

 

Asukastoimikunta

Asukastoimikunnan toimintakausi alkaa vuosittain pidettävistä asukaskokouksista.

Talojen isännöitsijät sopivat asukastoimikuntien puheenjohtajien kanssa kokousajankohdat vuosittain tammi-helmikuun aikana. Mikäli taloyhtiössä ei ole aktiivista asukastoimikuntaa, kutsuu isännöitsijä asukaskokouksen koolle valitsemanaan ajankohtana.

Isännöitsijä ja asukastoimikunnan puheenjohtaja tai yhteyshenkilö sopivat kuka kutsuu asukaskokouksen koolle. Kokouskutsu toimitetaan asukkaille kirjallisesti vähintään viikkoa ennen tilaisuutta. Kutsussa ilmoitetaan tilaisuuden ohjelma, käsiteltävät asiat sekä aika ja paikka.

Vuosittainen asukaskokous valitsee talolle asukastoimikunnan ja sille puheenjohtajan. Asukaskokous tarjoaa kaikille asukkaille yhtenäiset asukasvaikuttamisen mahdollisuudet. Äänioikeutettuja ovat kaikki vakinaisesti talossa asuvat 18 vuotta täyttäneet.

Asukastoimikunta on talokohtainen asukastoiminnan toteuttamisen vastuuryhmä. Asukastoimikuntaan osallistuminen on vapaaehtoista. Ketään ei voi pakottaa tai velvoittaa osallistumaan toimintaan. Asukastoimikunnalle valitaan puheenjohtaja ja jäsenet ja lisäksi toimikunnalle voidaan valita turvallisuuspäällikkö tai väestönsuojanhoitaja. Mikäli asukaskokouksessa ei löydy riittävästi halukkaita perustamaan asumistoimikuntaa, voidaan asukaskokouksessa valita vain yhteyshenkilö, joka toimii taloyhtiön edustajana vuokranantajan suuntaan.

Asukastoimikunnalle laaditaan alkuvuodesta toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiat, joita toimikunta haluaa vuoden aikana tehdä. Tällaisia ovat mm. pihatalkoot, kesä- ja pikkujoulujuhlat sekä asukastoimikunnan kokoukset. Toimintasuunnitelmassa esitetään myös kustannukset, jolla toimikunnan toimintaa vuosittain tuetaan.

Asukastoimikunta järjestää asukkaille yhteistä toimintaa, jota vuokranantaja rahoittaa talokohtaisella määrärahalla, joka määräytyy taloyhtiön huoneistoalan mukaan.

Asukastoimikunnan määräraha on 0,02-0,03€/m2/kk. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi talon asukkaiden yhteisiin tapahtumiin, talkootarjoiluihin, juhliin, retkiin, tarvikemenoihin ja muihin pieniin hankintoihin.

Asukastoimikunnilla ja yhteyshenkilöillä on lisäksi oikeus osallistua ja antaa lausuntoja:

• vuosittain talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä ja pitkänajan korjaussuunnitelmasta.

• huoltosopimuksen sisällöstä ja huoltotehtävien sekä isännöinnin järjestämisestä. Tähän sisältyy myös oikeus esitysten tekemiseen.

Avaralla nämä oikeudet toteutetaan siten, että asukastoimikunta antaa omat vuosikorjausehdotuksensa toimintasuunnitelman kaltaisella kirjallisella lomakkeella. Lisäksi Teknisen isännöitsijän tulee ottaa kiinteistökierroksille mukaan asukastoimikunnat tai yhteyshenkilöt sekä turvallisuushenkilöt kiinteistöissä, joissa on asukasaktiiveja. Asukkaiden näkökulma ja kokemukset ovat arvokkaita – parhaimmillaan ne tuovat kustannussäästöjä, auttavat kohteen isännöitsijöitä toimenpiteiden uudelleen priorisoinnissa ja tarjoavat vaihtoehtoja toimenpiteille. Lisäksi Isännöitsijä on velvollinen kysymään asukastoimikunnan mielipidettä, kun kiinteistön huolto- ja siivouspalveluita kilpailutetaan. Asukastoimikunta / yhteyshenkilö voi kirjata asian myös vuosikorjausehdotukseen. 

Valtakunnallinen asukaskokous

Valtakunnallinen asukaskokous järjestetään kerran vuodessa Avaran asukastoimikuntien puheenjohtajille ja yhteyshenkilöille. Avaran vuokrauspäällikkö järjestää päivän ja suunnittelee ohjelmaan sekä kutsuu kokouksen koolle. Yleensä ohjelma pitää sisällään eri asumisen ja hyvinvoinnin teemoja. Valtakunnallisessa asukaskokouksessa on tarkoitus vaihtaa kuulumisia ja edistää asukasyhteistyötä yhteisistä toimintamalleista sopimalla. Valtakunnalliseen asukaskokoukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Mahdolliset matkustuskulut korvataan osallistujille.

Turvallisuushenkilöiden on lisäksi mahdollisuus osallistua turvallisuuskoulutuksiin. Turvallisuushenkilöt saavat otsalampun ja turvaliivin sekä turvallisuusaineiston.

Yhteistoiminnan johtokunta

Yhteistoiminnan johtokunta on yhteishallintolain 12 §:n mukainen muu toimielin ja asukastoimikunnan ylin taso. Asukaskokoukset voivat asettaa omista asukastoimikunnistaan ehdokkaat valittavaksi yhteistoiminnan johtokuntaan. Avara Amplus Oy:n hallitus valitsee kaksi asukasedustajaa ja näille valitaan vara-asukasedustaja(t) ja neljä edustajaa Avarasta eri tehtäväalueilta liittyen vuokratalojen hoitoon, kunnossapitoon ja taloudenhoitoon. Yhteistoiminnan johtokunnassa toimii siis kaksi asukasjäsentä, Avaran vuokrauspäällikkö, ylläpitopäällikkö, talouspäällikkö ja yksi johtoryhmän jäsen.

Yhteistoiminnan johtokunnan asukasjäsenet toimivat asukkaiden äänenä Avaran suuntaan. Yhteistoiminnan johtokunta mm. käsittelee ja hyväksyy talousarvion (vuokranmääritykset ja omakustannevuokran toteutuminen), käsittelee kiinteistöjen talousarviolausunnot, tekee ehdotuksia asukastoiminnan kehittämiseen ja asukastoimikuntien ja isännöitsijöiden väliseen yhteistyöhön.

Kuinka voin liittyä mukaan toimintaan?

Mikäli kiinnostuit toiminnasta, voit olla yhteydessä Avaraan joko sähköpostitse avara@avara.fi tai puhelimitse 020 611 4400. Keväisin koolle kutsuttaviin asukaskokouksiin osallistumalla voit liittyä mukaan asukastoimikuntaan ja päästä vaikuttamaan kotitalosi asioihin. 

Materiaalit

Toimintasuunnitelma

Asukastoimikunnan/yhteyshenkilön toimintasuunnitelma 2021. 

Lataa toimintasuunnitelmapohja

Vuosikorjausehdotukset

Asukastoimikunnan/yhteyshenkilön ehdotukset vuosikorjauksiksi 2021. 

Lataa vuosikorjausehdotuspohja

Kulukorvauslomake

Kulukorvauspohja vuodelle 2021.

Lataa kulukorvauspohja

Tilityslomake

Tilityslomake vuodelle 2021. 

Lataa tilityslomake

ARA-asuntojen vuokranmääritys

ARA määrää sen rahoittamien vuokra-asuntojen vuokranmäärittelystä ja tasaamisesta Aravarajoituslaissa (1190/1993) 7 § ja laissa vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) 13 §.

Avaran hallinnoimien ARA -asuntojen vuokranmäärittelyn keskiössä on omakustanneperiaate ja vuokrien tasaaminen yhtiötasolla.

Vuokranmäärityksessä omakustannusperiaate tarkoittaa sitä, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien asumista palvelevien tilojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot. Saman omistajan omistamien arava- ja korkotukilainalla rahoitettujen ARA-vuokratalojen tai -asuntojen vuokria voidaan tasata.

Vuokrien tasauksessa kaikki Avara Amplus Oy:n hoito- ja rahoituskulut tasataan yhtiötasolla ja kaikki kulut katetaan vuokrilla. Muita tulolähteitä ei vuokrataloyhtiöllä ole. Omakustannusperiaate toteutuu näin yhtiötasolla, joka sisältää yhteensä n. 120 vuokrataloa. Yksittäisten talojen vuokrat voivat olla alle tai yli nimenomaisen talon omakustannusvuokran.

Vuokrien tasauksessa ovat mukana kaikki hoito- ja kunnossapitokulut, pääomakulut ja varautuminen peruskorjauksiin, koska tasauksella pyritään mahdollisimman ennustettavaan ja tasaiseen vuokrien kehitykseen ja kohtuullisiin vuokriin. Avara Amplus Oy tasaa kaikki kulut, jotta vuokratasot olisivat kohtuullisia ja tasaisia valtakunnallisesti kaikissa sen taloissa. Kokonaisuuden tasolla vuokratuotot vastaavat kaikkia kuluja.

ARAn ohjeistuksen mukaan vuokratalojen omistaja saa päättää vuokrien tasauksesta, kunhan valtion tukeman asuntotuotannon tavoite, eli turvata kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve, toteutuu koko Suomessa. Tasaisen ja kohtuullisen vuokratason aikaansaaminen edellyttää kaikkien kulujen tasaamista.

ARA valvoo vuosittain valtakunnallisten toimijoiden vuokrien tasausta.

Lue lisää vuokranmäärityksestä