Vaikuttavaa vastuullisuutta

Vastuullisuusraporttimme vuodelta 2023 on julkaistu. Tutustu vastuullisuusraporttiin ja sukella Avaran yritysvastuun vaikuttavaan maailmaan!

Vastuullisuusraportti 2023

Vastuullisuus Avarassa

Avara hallinnoi sijoittaja-asiakkaidensa lukuun noin 1,2 miljardin arvoista kiinteistövarallisuutta sekä kehittää uutta kestävää vuokra-asumista Suomen kasvukeskuksiin.

Vaikutamme mahdollisimman positiivisesti ihmisten arkeen, yhteiskuntaan sekä ympäristöön. Vastuullisuusprioriteettimme ohjaavat meitä tiellämme kohti toimialan parasta vastuullisuutta. Raportoimme vuosittain vastuullisuustyömme tuloksista.

suokatu 3 web

Vastuullisuuden prioriteettimme

Tarjoamme vastuullisen ja tuotto-riskitasoltaan houkuttelevan mahdollisuuden sijoittaa kestävästi ja pitkäjänteisesti vuokra-asumiseen Suomen kasvukeskuksissa.

Olemme sitoutuneet asumisen ilmasto- ja ympäristökuormituksen pienentämiseen sekä resurssikäytön tehostamiseen mitattavasti vaikuttavilla toimilla.

Toimintamme, päätöksemme ja kehityshankkeemme vaikuttavat myönteisesti asukkaiden, henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Liiketoiminta­periaatteet ja riskienhallinta

Avaran toimintaa ohjaavat strategia, arvot ja vahvistetut liiketoimintaperiaatteet. Liiketoimintaperiaatteisiin sisältyvät Avaran vahvistetut eettiset ohjeet, hyvä vuokratapa, liiketoimintaperiaatteet ja hyvä hallinnointitapa, palkitsemisjärjestelmä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, henkilöstö- ja tietoturvapolitiikka sekä hankintaohjeet.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Avara on allekirjoittanut YK:n Principles for Responsible Investment (PRI) -periaatteet ja on sitoutunut näin tukemaan vastuullisia omistajakäytäntöjä, edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa ja yhteistyötä kiinteistösijoitustoimialalla. Sitoumukseen sisältyy myös velvoite raportoida toimista ja tuloksista vastuullisen sijoittamisen edistämisessä.

Vastuullisuusraportointi

Avara raportoi yritysvastuustaan kattavasti vuosittain. Vuoden 2023 raportointi on tehty GRI-standardin vaatimusten mukaisesti sekä Avaran tunnistamiin olennaisiin yritysvastuun teemoihin ja aiheisiin pohjautuen. 

Vastuullisuusraportti 2023Vastuullisuusraportti 2022Vastuullisuusraportti 2021 Vastuullisuusraportti 2020 Vastuullisuusraportti 2019 Vastuullisuusraportti 2018

Avaran toimintaperiaatteet kestävyysriskien huomioimisessa sijoitustoiminnassa

Kestävyysriskien hallinta ja tunnistaminen ovat olennaisena osana sijoitusprosessiamme. Olemme sitoutuneet välttämään materiaalisia kestävyysriskejä, joita emme kykene välittömin korjaavin toimenpitein hallitsemaan tai riskiasemaa muuttamaan. Osana sijoitusprosessia niin uusien kohteiden kuin valmiiden sijoituskohteiden osalta varmistamme, että sijoituskohteissa käynnistetään riskien tunnistamisen yhteydessä kehitystoimenpiteet, jolla riskiasemaa saadaan pienennettyä tai jopa muutettua sijoituskohteen vahvuudeksi.

Pääperiaatteemme liittyen kestävyysriskien huomioonottamiseen osana sijoitusprosessiamme ovat:

 1. Suosimme sijoituskohteinamme asuinkiinteistöjä, joissa pystymme aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan kestävyysriskeihin
 2. Arvioimme sijoituskohteiden tunnistamisvaiheessa kestävyysriskit ja suhtaudumme mahdollisiin negatiivisiin havaintoihin vakavasti:
  • Tunnistetut mahdolliset kestävyysriskit analysoidaan
  • Mikäli tunnistettu kestävyysriski osoittautuu materiaaliseksi, analysoimme mahdollisuudet hallita riskiä korjaavia toimenpiteitä tekemällä
  • Mikäli korjaavilla toimenpiteillä kestävyysriskiasemaa ei saada hallittua, päätämme olla sijoittamatta
  • Vähäisempien kestävyysriskien osalta identifioimme ennen sijoituspäätöstä välittömästä käynnistettävät korjaavat toimenpiteet ja seuraamme aktiivisesti korjaavien toimenpiteiden edistymistä
  • Osana lopullista sijoituspäätöstämme käymme mahdolliset tunnistetut kestävyysriskit läpi. Näin varmistamme, että sijoituspäätöstä tehdessämme koko päätöksentekoon osallistuva organisaatiomme on tietoinen kestävyysriskien hallinnan tilanteesta.

Sijoituskohteissa edistämme elinkaaritalouden edullisuutta ja energia säästävyyttä. Asumisen ja kiinteistökannan hiilijalanjälki on yksi merkittävimmistä yritysvastuuteemoista Avarassa. Älykäs lämmityksen ohjaus, energiatehokas uudistuotanto ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen keventävät asumisen ilmastokuormaa ja säästävät kustannuksia. Avara tarjoaa sijoittajille mahdollisuuksia sijoittaa tuottavasti vuokra-asuntoihin ympäristö, kestävä kehitys, asukkaiden hyvinvointi ja turvallisuus sekä sosiaaliset näkökohdat huomioiden ja niitä edistäen.

Avaran vastuullisuusraportti sisältää perustiedot Avaran taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöön liittyvästä toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Lisätiedot vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta sekä kestävyystekijöistä ja niihin liittyvistä toteutetuista sekä suunnitelluista toimista annamme vastuullisuusraportissamme.

Vastuullisuusraportti 2023

Sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Otamme huomioon haitalliset kestävyystekijät vaihtoehtorahastojemme sijoitusprosessissa osana sijoitustoimintaamme, arvioidessamme sekä seuratessamme kestävyysriskejä. Osana sijoitusprosessiin sisältyvää Due Diligence-selvitystä, arvioimme ja priorioisimme aina kussakin tapauksessa erikseen kunkin sijoituskohteen kestävyysriskit ja niissä tunnistetut haitalliset kestävyystekijät. Keskeisille tunnistetuille riskeille määritämme hallintakeinot osana riskienhallintaa.

Osana sijoitustoimintaa, pyrimme kokonaisvaltaisesti aina vähentämään sijoituskohteidemme haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin.

Pääasialliset haitalliset kestävyystekijät sekä näihin liittyvät indikaattorit vaihtoehtorahastoissamme ovat: 
 • Altistuminen fossiilisiin polttoaineisiin liittyvälle riskille kiinteistövarallisuuden kautta
 • Altistuminen energiatehottomaan kiinteistövarallisuuteen liittyvälle riskille
 • Kasvihuonekaasupäästöt
 • Energiankulutuksen intensiteetti
 • Jätteen muodostuminen toiminnassa

Lisätiedot: SFDR (EU 2022/1288) Liite I Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin.

Rahastokohtaiset lisätiedot sekä haitallisten kestävyystekijöiden vaikutuksista kunkin vaihtoehtorahaston tuottoedellytyksiin löydät rahastokohtaisista tiedoistamme.

Lisätietoja kestävyystekijöistä ja niihin liittyvistä toteutetuista sekä suunnitelluista toimista löydät vastuullisuusraportistamme.

Vastuullisuusraportti 2023


Avara konsernin palkitsemispolitiikka, tiivistelmä – kestävyysriskien huomioon ottaminen

Avara-konsernin (”Avara”) palkitsemisjärjestelmä perustuu konsernin emoyhtiön hallituksen vahvistaman palkitsemisjärjestelmän yleisiin periaatteisiin ja noudattaa Avaran strategisia tavoitteita, joihin kuuluu muun muassa Avaran kiinteistösijoitusyhtiökohtaisten sekä rahastokohtaisten kestävyysriskien ja -kriteerien huomiointi.

Palkitsemisjärjestelmä vahvistetaan konsernitasolla jokaiselle kalenterivuodelle erikseen sekä konsernin emoyhtiön Avara Oy:n, että vaihtoehtorahaston hoitajan, Avara Rahastot Oy:n hallituksessa.
Palkitsemisjärjestelmä on rakennettu niin, että se pyrkii välttämään sellaisen riskinottamisen, joka on ristiriidassa Avaran hoitaman kiinteistösijoitusyhtiön tai rahaston riskiprofiilin, sääntöjen tai perustamisasiakirjojen kanssa.

Palkitsemisjärjestelmässä varmistetaan myös, että palkitsemisen eri osatekijät tasapainotetaan tavalla, jolla varmistetaan reilu ja tasapainoinen palkitseminen sekä järkevä ja tehokas riskienhallinta.

Ota yhteyttä

people-mika-savolainen
Mika Savolainen

CEO, Partner