Vaikuttavaa vastuullisuutta

Vastuullisuusraporttimme vuodelta 2022 on julkaistu. Tutustu vastuullisuusraporttiin ja sukella Avaran yritysvastuun vaikuttavaan maailmaan!

Vastuullisuusraportti 2022

Vastuullisuus Avarassa

Avara hallinnoi sijoittaja-asiakkaidensa lukuun noin 1,2 miljardin arvoista kiinteistövarallisuutta sekä kehittää uutta kestävää vuokra-asumista Suomen kasvukeskuksiin.

Vaikutamme mahdollisimman positiivisesti ihmisten arkeen, yhteiskuntaan sekä ympäristöön. Vastuullisuusprioriteettimme ohjaavat meitä tiellämme kohti toimialan parasta vastuullisuutta. Raportoimme vuosittain vastuullisuustyömme tuloksista.

suokatu 3 web

Vastuullisuuden prioriteettimme

Tarjoamme vastuullisen ja tuotto-riskitasoltaan houkuttelevan mahdollisuuden sijoittaa kestävästi ja pitkäjänteisesti vuokra-asumiseen Suomen kasvukeskuksissa.

Olemme sitoutuneet asumisen ilmasto- ja ympäristökuormituksen pienentämiseen sekä resurssikäytön tehostamiseen mitattavasti vaikuttavilla toimilla.

Toimintamme, päätöksemme ja kehityshankkeemme vaikuttavat myönteisesti asukkaiden, henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Liiketoiminta­periaatteet ja riskienhallinta

Avaran toimintaa ohjaavat strategia, arvot ja vahvistetut liiketoimintaperiaatteet. Liiketoimintaperiaatteisiin sisältyvät Avaran vahvistetut eettiset ohjeet, hyvä vuokratapa, liiketoimintaperiaatteet ja hyvä hallinnointitapa, palkitsemisjärjestelmä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, henkilöstö- ja tietoturvapolitiikka sekä hankintaohjeet.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Avara on allekirjoittanut YK:n Principles for Responsible Investment (PRI) -periaatteet ja on sitoutunut näin tukemaan vastuullisia omistajakäytäntöjä, edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa ja yhteistyötä kiinteistösijoitustoimialalla. Sitoumukseen sisältyy myös velvoite raportoida toimista ja tuloksista vastuullisen sijoittamisen edistämisessä.

Yritysvastuu­raportointi

Avara raportoi yritysvastuustaan kattavasti vuosittain. Vuoden 2022 raportointi on tehty GRI-standardin vaatimuksiin viitaten sekä Avaran tunnistamiin olennaisiin yritysvastuun teemoihin ja aiheisiin. 

Vastuullisuusraportti 2022Vastuullisuusraportti 2021 Vastuullisuusraportti 2020 Vastuullisuusraportti 2019 Vastuullisuusraportti 2018

Avaran toimintaperiaatteet kestävyysriskien huomioimisessa sijoitustoiminnassa

Kestävyysriskien hallinta ja tunnistaminen ovat olennaisena osana sijoitusprosessiamme. Olemme sitoutuneet välttämään materiaalisia kestävyysriskejä, joita emme kykene välittömin korjaavin toimenpitein hallitsemaan tai riskiasemaa muuttamaan. Osana sijoitusprosessia niin uusien kohteiden kuin valmiiden sijoituskohteiden osalta varmistamme, että sijoituskohteissa käynnistetään riskien tunnistamisen yhteydessä kehitystoimenpiteet, jolla riskiasemaa saadaan pienennettyä tai jopa muutettua sijoituskohteen vahvuudeksi.

Pääperiaatteemme liittyen kestävyysriskien huomioonottamiseen osana sijoitusprosessiamme ovat:

 1. Suosimme sijoituskohteinamme asuinkiinteistöjä, joissa pystymme aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan kestävyysriskeihin
 2. Arvioimme sijoituskohteiden tunnistamisvaiheessa kestävyysriskit ja suhtaudumme mahdollisiin negatiivisiin havaintoihin vakavasti:
  • Tunnistetut mahdolliset kestävyysriskit analysoidaan
  • Mikäli tunnistettu kestävyysriski osoittautuu materiaaliseksi, analysoimme mahdollisuudet hallita riskiä korjaavia toimenpiteitä tekemällä
  • Mikäli korjaavilla toimenpiteillä kestävyysriskiasemaa ei saada hallittua, päätämme olla sijoittamatta
  • Vähäisempien kestävyysriskien osalta identifioimme ennen sijoituspäätöstä välittömästä käynnistettävät korjaavat toimenpiteet ja seuraamme aktiivisesti korjaavien toimenpiteiden edistymistä
  • Osana lopullista sijoituspäätöstämme käymme mahdolliset tunnistetut kestävyysriskit läpi. Näin varmistamme, että sijoituspäätöstä tehdessämme koko päätöksentekoon osallistuva organisaatiomme on tietoinen kestävyysriskien hallinnan tilanteesta.

Sijoituskohteissa edistämme elinkaaritalouden edullisuutta ja energia säästävyyttä. Asumisen ja kiinteistökannan hiilijalanjälki on yksi merkittävimmistä yritysvastuuteemoista Avarassa. Älykäs lämmityksen ohjaus, energiatehokas uudistuotanto ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen keventävät asumisen ilmastokuormaa ja säästävät kustannuksia. Avara tarjoaa sijoittajille mahdollisuuksia sijoittaa tuottavasti vuokra-asuntoihin ympäristö, kestävä kehitys, asukkaiden hyvinvointi ja turvallisuus sekä sosiaaliset näkökohdat huomioiden ja niitä edistäen.

Avaran yritysvastuuraportti sisältää perustiedot Avaran taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöön liittyvästä toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Lisätiedot vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta sekä kestävyystekijöistä ja niihin liittyvistä toteutetuista sekä suunnitelluista toimista annamme yritysvastuuraportissamme.

Vastuullisuusraportti 2022

Sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Otamme huomioon haitalliset kestävyystekijät vaihtoehtorahastojemme sijoitusprosessissa osana sijoitustoimintaamme, arvioidessamme sekä seuratessamme kestävyysriskejä. Osana sijoitusprosessiin sisältyvää Due Diligence-selvitystä, arvioimme ja priorioisimme aina kussakin tapauksessa erikseen kunkin sijoituskohteen kestävyysriskit ja niissä tunnistetut haitalliset kestävyystekijät. Keskeisille tunnistetuille riskeille määritämme hallintakeinot osana riskienhallintaa.

Osana sijoitustoimintaa, pyrimme kokonaisvaltaisesti aina vähentämään sijoituskohteidemme haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin.

Pääasialliset haitalliset kestävyystekijät vaihtoehtorahastoissamme ovat seuraavat:

 • Päästöt ja vaikutukset ilmastonmuutokseen
 • Energian kulutus
 • Vedenkulutus
 • Energian lähteet ja sijoituskohteiden lämmitysmuodot
 • Rakennusmateriaalien käyttö
 • Vaarallisten aineiden esiintyvyys
 • Jätehuolto – jätteet ja niihin liittyvät päästöt
 • Sosiologiset kestävyystekijät
 • Hallintoon ja päätöksentekoon liittyvät kestävyystekijät

Rahastokohtaiset lisätiedot sekä haitallisten kestävyystekijöiden vaikutuksista kunkin vaihtoehtorahaston tuottoedellytyksiin löydät rahastokohtaisista tiedoistamme.
Lisätietoja kestävyystekijöistä, niihin liittyvistä toteutetuista sekä suunnitelluista toimista löydät yritysvastuuraportistamme.

Vastuullisuusraportti 2022

Ota yhteyttä

people-mika-savolainen
Mika Savolainen

CEO, Partner